Loading...
X

ปูพรมฝึกอาชีพแก้จนเจาะโลจิสติกส์-บริการ-ช่างรถยก

รับลูกรัฐบาล สพร.13 ปูพรมฝึกอาชีพแก้จน 3เรื่อง เจาะสาขาโลจิสติกส์-งานบริการ-ช่างควบคุมรถยก เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. นายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (ผอ.สพร.13 กท.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่ากรณีที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานมีนโยบายสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนั้น

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกพร.ได้มอบหมายให้สพร.13 กท.ดำเนินการฝึกอาชีพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงาน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ฝึกอบรมยกระดับฝีมือสาขาโลจิสติกส์ซัพพลายเซ่น ให้แก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 2.ปูพรมฝึกอาชีพสาขาการสร้างความพร้อมในการให้บริการ 4.0 ด้วยทัศนคติเชิงบวก  โดยเน้นความสำคัญของการบริการ การปรับปรุงคุณภาพบริการลุกค้า ปฏิบัติการบริหารรับข้อร้องเรียนและจัดการปัญหาในการบริการ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ3.ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 โดยเน้นยกระดับให้แก่บุคคลทั่วไปและพนักงานในสถานประกอบกิจการ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ของอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ระบบ บ่มเพาะ รวมทั้งส่งเสริมแรงงานให้มีทักษะในหลายด้าน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews